எக்செல் இல் உள்ள ஒரு சரத்திலிருந்து இடைவெளியை அகற்றுவது எப்படி

மைக்ரோசாஃப்ட் எக்செல் இல் வெளிப்புற மூலங்களிலிருந்து தரவை நகலெடுக்கும்போது அரிதாகவே வடிவமைக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக, எக்செல் இல் உள்ள உரை சரங்களுக்குள் தேவையற்ற இடைவெளியைக் கண்டறிய மட்டுமே ஆன்லைன் தரவுத்தளத்திலிருந்து வணிகத் தரவை நகலெடுக்கலாம். வலை வடிவமைப்பு மற்றும் சில நிரலாக்க மொழிகளில் உள்ள "இடைவெளி" என்ற சொல் தரவுகளில் உட்பொதிக்கப்பட்ட கூடுதல் இடங்களைக் குறிக்கிறது, அதாவது ஒரு விசைப்பலகையில் விண்வெளிப் பட்டியைப் பயன்படுத்தி அல்லது HTML குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி வலைப்பக்கங்களில் உடைக்காத இடங்களைச் செருகுவதன் மூலம். ஒரு சரத்திலிருந்து எல்லா இடைவெளிகளையும் அகற்றுவது எளிது, ஆனால் நீங்கள் பொதுவாக சொற்களுக்கு இடையில் ஒரு இடத்தை வைத்திருக்க விரும்புவீர்கள். எக்செல் டிரிம் செயல்பாடு சொற்களுக்கு இடையில் ஒரு இடத்தைத் தவிர மற்ற அனைத்தையும் அகற்றும்; இருப்பினும், உடைக்காத இடங்களை இது அகற்ற முடியாது - இதற்கு எக்செல் இன் மாற்று மற்றும் டிரிம் செயல்பாடுகள் தேவை.

1

எக்செல் இல் உங்கள் விரிதாளைத் திறந்து, அகற்றப்பட வேண்டிய இடைவெளியைக் கொண்ட கலங்களைக் கண்டறியவும்.

2

சாதாரண இடைவெளிகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட இடைவெளியை அகற்ற டிரிம் செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தவும். டிரிம் செயல்பாட்டை இயக்க ஒற்றை குறிப்பு தேவை. எடுத்துக்காட்டாக, மேற்கோள்கள் இல்லாமல் "= TRIM (A1)" ஐ உள்ளிடுவது செல் A1 இல் உள்ள "இது ஒரு சோதனை" என்ற சரத்திலிருந்து வரும் சொற்களுக்கு இடையேயான ஒற்றை இடைவெளிகளைத் தவிர்த்து, "இது ஒரு சோதனை" என்று விட்டுவிடும்.

3

உடைக்காத இடங்களை வழக்கமான இடைவெளிகளுக்கு மாற்ற மாற்று செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தவும். எடுத்துக்காட்டாக, மேற்கோள்கள் இல்லாமல் "= TRIM (SUBSTITUTE (A1, CHAR (160), CHAR (32))" "A1" கலத்தில் உடைக்கப்படாத இடைவெளிகளை (ASCII எழுத்து 160) நிலையான இடைவெளிகளுடன் (ASCII எழுத்து 32) மற்றும் முன்னணி, பின் மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் இடைவெளிகளைக் குறைக்கிறது.