உள்ளீடுகளை சரிசெய்த பிறகு நிகர வருமானம் அல்லது நிகர இழப்பை எவ்வாறு தீர்மானிப்பது

நீங்கள் சம்பாதித்த அல்லது ஈட்டிய ஆனால் இதுவரை பதிவு செய்யப்படாத வருவாய் மற்றும் செலவினங்களைக் கணக்கிட ஒரு கணக்கியல் காலத்தின் முடிவில் உங்கள் கணக்கு பதிவுகளில் உள்ளீடுகளை சரிசெய்கிறீர்கள். உள்ளீடுகளை சரிசெய்தல் உங்கள் பதிவுகளை தற்போதையதாகக் கொண்டுவருகிறது, இதன்மூலம் உங்கள் நிதிநிலை அறிக்கைகளைத் தயாரிக்கவும், உங்கள் நிகர வருமானம் அல்லது நிகர இழப்பைக் கணக்கிடவும் முடியும்.

உங்கள் நிகர வருமானம் அல்லது நிகர இழப்பு உங்கள் மொத்த வருவாயை ஒரு கணக்கியல் காலத்திற்கான உங்கள் மொத்த செலவினங்களைக் குறைக்கிறது. உங்கள் வருவாய் செலவுகளை விட அதிகமாக இருந்தால், உங்களுக்கு நிகர வருமானம் உள்ளது. வருவாயை செலவினங்களை விட குறைவாக இருந்தால், உங்களுக்கு நிகர இழப்பு உள்ளது. நிகர வருமானம் அல்லது இழப்பு வருமான அறிக்கை மற்றும் ஆண்டு இறுதி அல்லது காலாண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகளில் உரிமையாளரின் பங்கு அறிக்கையில் குறிப்பிடப்படுகிறது.

பற்று நிலுவைகளுடன் கணக்குகளை அடையாளம் காணவும்

உங்கள் பதிவுகளில் உள்ளீடுகளை சரிசெய்த பிறகு, சொத்துக்கள், செலவுகள் மற்றும் ஈவுத்தொகை போன்ற பற்று இருப்பு உள்ள உங்கள் பொது லெட்ஜரில் உள்ள ஒவ்வொரு கணக்கையும் அடையாளம் காணவும். ஈக்விட்டி கணக்குகள், பொறுப்புகள் மற்றும் வருவாய்கள் போன்ற கடன் இருப்பு உள்ள ஒவ்வொரு கணக்கையும் அடையாளம் காணவும்.

சரிசெய்யப்பட்ட சோதனை இருப்பு

உங்கள் சரிசெய்யப்பட்ட சோதனை இருப்புக்களின் இடது நெடுவரிசையில் ஒவ்வொரு பற்று நிலுவைகளையும் எழுதுங்கள், இது நிதி அறிக்கைகளைத் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் உங்கள் கணக்குகளின் பட்டியல். நீங்கள் சரிசெய்த சோதனை நிலுவையின் வலது நெடுவரிசையில் ஒவ்வொரு கடன் நிலுவைகளையும் எழுதுங்கள்.

பிழைகளை இருமுறை சரிபார்க்கவும்

பற்று நெடுவரிசையில் உள்ள தொகைகளின் தொகை மற்றும் கடன் நெடுவரிசையில் உள்ள தொகைகளின் தொகையை கணக்கிடுங்கள். உங்கள் பதிவுகளில் உள்ள பற்றுகள் மற்றும் வரவுகளை சமநிலைப்படுத்துவதை உறுதிசெய்ய பற்று நெடுவரிசையின் தொகை கடன் நெடுவரிசையின் தொகைக்கு சமம் என்பதை சரிபார்க்கவும். அவை சமமற்றதாக இருந்தால், பிழைகளுக்கு உங்கள் பொது லெட்ஜர் கணக்குகளை சரிபார்க்கவும்.

மொத்த வருவாயைக் கணக்கிடுங்கள்

காலத்திற்கான மொத்த வருவாயைத் தீர்மானிக்க உங்கள் சரிசெய்யப்பட்ட சோதனை இருப்புக்கான கடன் நெடுவரிசையில் வருவாய் கணக்கு நிலுவைகளைச் சுருக்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, உங்கள் தயாரிப்பு வருவாய் கணக்கு இருப்பு $ 10,000 மற்றும் உங்கள் சேவை வருவாய் கணக்கு இருப்பு $ 5,000 எனில், மொத்த வருவாயில் $ 15,000 பெற $ 10,000 மற்றும் $ 5,000 சேர்க்கவும்.

மொத்த செலவுகளைத் தீர்மானித்தல்

காலகட்டத்தில் மொத்த செலவுகளைத் தீர்மானிக்க உங்கள் சரிசெய்யப்பட்ட சோதனை நிலுவைத் தொகையின் பற்று நெடுவரிசையில் செலவுக் கணக்கு நிலுவைகளைச் சுருக்கவும். இந்த எடுத்துக்காட்டில், உங்களிடம் சம்பள செலவில், 000 4,000, நிர்வாக செலவில் $ 1,000, பயன்பாட்டு செலவில் $ 2,000 மற்றும் விளம்பர செலவில் $ 3,000 இருந்தால், மொத்த செலவில் $ 10,000 பெற இந்த தொகைகளைச் சேர்க்கவும்.

நிகர வருமானம் அல்லது இழப்பைக் கண்டறியவும்

உங்கள் நிகர வருமானம் அல்லது நிகர இழப்பை தீர்மானிக்க மொத்த வருவாயிலிருந்து மொத்த செலவுகளைக் கழிக்கவும். உங்கள் முடிவு நேர்மறையானதாக இருந்தால், உங்களுக்கு நிகர வருமானம் உள்ளது. இது எதிர்மறையாக இருந்தால், உங்களுக்கு நிகர இழப்பு உள்ளது. இந்த எடுத்துக்காட்டில், நிகர வருமானத்தில் $ 5,000 பெற மொத்த வருவாயில் $ 15,000 இலிருந்து மொத்த செலவில் $ 10,000 கழிக்கவும்.