எக்செல் இல் அருகிலுள்ள 10 வரை எப்படி வட்டமிடுவது

ஒரு எண்ணை வட்டமிடுவது எப்போதுமே அசல் எண்ணை விட சமமாகவோ அல்லது பெரியதாகவோ இருக்கும். உதாரணமாக, நீங்கள் ஒரு திட்டத்தை நிறைவேற்றத் தேவையான ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுகிறீர்கள் என்றால், கணக்கிடப்பட்ட 6.1 ஊழியர்களை ஏழுக்கு உயர்த்த விரும்பலாம், ஏனென்றால் நீங்கள் ஒரு நபரின் ஒரு பகுதியைக் கொண்டிருக்க முடியாது, மேலும் ஆறு பேர் மிகக் குறைவு . மைக்ரோசாஃப்ட் எக்செல் இல், ரவுண்டப் செயல்பாடு இந்த இலக்கை அடைகிறது.

1

மைக்ரோசாஃப்ட் எக்செல் இல் உங்கள் வணிக விரிதாளைத் திறக்கவும்.

2

வட்டமிடுதல் தேவைப்படும் கலத்தைக் கண்டறியவும். உதாரணமாக, "A1" உங்கள் கணக்கீட்டைக் கொண்டிருக்கலாம்.

3

எந்த வெற்று கலத்திலும் மேற்கோள்கள் இல்லாமல் "ரவுண்டப் (A1, -1)" ஐ உள்ளிடவும். உங்கள் உண்மையான செல் குறிப்புக்கு "A1" ஐ மாற்றவும். சூத்திரத்தில் உள்ள "-1" ரவுண்டப் செயல்பாட்டை அருகிலுள்ள பத்து வரை வட்டமிடச் சொல்கிறது.